C.V. de Hoonhakkers
Voorzitter: Ivo Braam
Esakkers 33
7722 MJ Hoonhorst


De voorzitter is de Functionaris Gegevensbescherming van C.V. de Hoonhakkers en is te bereiken via info @ hoonhakkers.nl


C.V. de Hoonhakkers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. de Hoonhakkers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als C.V. de Hoonhakkers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan dit document.


Persoonsgegevens die wij verwerken

C.V. de Hoonhakkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid, donateur of belangstellende bent van de Carnavalsvereniging, en/of omdat u deze zelf aan de vereniging heeft verstrekt. 

Persoonsgegevens van leden worden door  C.V. de Hoonhakkers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Incasso lidmaatschap
 • Incasso donateurschap
 • Incasso sponsoring
 • Verspreiding vereniging gebonden informatie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Hoonhakkers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres(sen);
 • IBAN nummer;

Tijdens door ons georganiseerde evenementen kan er beeld materiaal gemaakt worden door onze fotograaf. Door onze evenementen te bezoeken gaat u automatisch akkoord met het gebruik van  dit foto materiaal voor onze website www.hoonhakkers.nl , programmaboekje, Facebook pagina, Twitter- of Instagram account.


Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info @ hoonhakkers.nl dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens blijven bewaard zolang u lid, donateur of sponsor bent, en op die manier verbonden bent aan onze vereniging.


Verstrekking aan derden

C.V. de Hoonhakkers verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.V. de Hoonhakkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info @ hoonhakkers.nl.  C.V. de Hoonhakkers heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De digitale omgeving is beschermd door middel van  up to date antivirus software;
 • Alle personen die namens C.V. de Hoonhakkers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze (bestuurs)leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze bestuursleden. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met een van onze bestuursleden op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info @ hoonhakkers.nl

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018, Hoonhorst (gemeente Dalfsen)